Liten logga Plus

FÖRENINGSINFORMATION
Kontakt, styrelse m.m.

STADGAR  reviderade okt 2017
antagna på extra föreningsstämma 2017-10-18 Klicka här

BLANKETT - utlägg för föreningen Klicka här

 Ifylld blankett lämnas till kassören.

MEDDELANDEN TILL FÖRENINGEN

  Du kan använda vårt meddelandeformulär eller sända ett e-postmeddelande  Klicka här

Rapport från Culmen Plus årsstämma.
CULMEN PLUS årsstämma för 2021 hölls den 1 juni i Vardagsrummet där representanter för  bostadsrättsföreningarnas och supportföreningens styrelser samt Culmen Plus styrelseledamöter deltog.
Föreningens verksamhet och räkenskaper finns presenterade i årsredovisningen för 2021 vilken tidigare lagts i de boendes brevlådor samt finns tillgänglig på hemsidan vilket också protokollet från stämman gör. I övrigt kan följande nämnas:     
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Medlemsavgiften beslutades till 300 kr per person/månad med mandat för styrelsen att temporärt sänka avgiften om ekonomiskt utrymme finns. (För närvarande är avgiften 250 kr) Arvoden skall liksom tidigare ej utgå till styrelsemedlemmar, suppleanter och revisorer          
För styrelsen omvaldes Göran Söderberg ordf, och Solveig Persson sekr. Övriga styrelsemedlemmar - Monica Hedblom kassör, Hans Erkers, Karin Juden och Arne Rutgersson – kvarstår då deras mandat ej löpt ut. Angivna funktioner beslutades vid styrelsens konstituerande möte.
Som suppleanter valdes Bengt Judén (omval) och Håkan Andersson (nyval). Ewa Aspman omvaldes som revisor liksom Leif Riiser som revisorssuppleant.
Samtliga är valda för tiden fram till att Culmen Plus helt avvecklats vilket kommer att inträffa under år 2023.
Då föreningen skall avvecklas föreslogs ingen valberedning.

Årsredovisning 2021 Läs här
Protokoll från Culmen Plus ordinarie föereninsstämma 1 juni 2022. Läs här

Rapport från Culmen Plus extra föreningsstämma 31 aug 2021
Extrastämman avsåg frågor kring hyresavtalet för C+ lokaler vilket upphör 31 dec 2022. Sammanfattningsvis beslutade stämman att en delegation skall förhandla med hyresvärden SBB om ett nytt kortfristigt hyresavtal i första hand inriktat på Vardagsrummet och Loungen. Förhandlingsdelegationen skall bestå av Stefan Johansson, Brf 1, Frank Backman Brf Norrstacken, Göran Söderberg Culmen Plus och Brf 1 samt Arne Rutgersson Culmen Plus och Brf Norrstacken. Samtliga medlemmar i Culmen Plus d.v.s. Brf 1, Brf Norrstacken samt Culmen Plus Support var eniga i besluten.
Därutöver tillstyrkte stämman enhälligt ett förslag om att bostadsrättsföreningarna övertar det nytecknade hyresavtalet för lokalerna varvid den ekonomiska föreningen Culmen Plus likvideras och ersätts av en kommitté som arrangerar de boendes aktiviteter.
Protokoll från Culmen Plus extra föreningsstämma 31 aug 2021 Läs här

Rapport från Culmen Plus ordinarie årsstämma 2 juni 2021
CULMEN PLUS ordinarie årsstämma för 2020 hölls den 2 juni i Vardagsrummet med deltagare från Culmen Plus styrelse samt representanter för bostadsrättsföreningarnas och supportföreningens styrelser. Föreningens verksamhet och räkenskaper finns presenterade i årsredovisningen för 2020 vilken lagts i de boendes brevlådor samt finns tillgänglig nedan.
        
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet men fick ett påpekande om att arrangerade aktiviteter skall vara självbärande enligt tidigare styrelsebeslut vilket bör beaktas i fortsättningen. Medlemsavgiften beslutades att som tidigare vara 450 kr per person/månad med mandat för styrelsen att temporärt sänka avgiften om ekonomiskt utrymme finns. (Fr.o.m. 1 jul 2021 kommer enligt tidigare styrelsebeslut avgiften tills vidare att vara 350 kr per person/månad.) Arvoden skall liksom tidigare ej utgå till styrelse, revisorer och valberedning.
                 
I styrelsen hade Göran Söderberg ordf, och Solveig Persson sekr, ett år kvar på sitt mandat. Till övriga styrelsemedlemmar valdes Monica Hedblom kassör (nyval), och som övriga ledamöter Hans Erkers (omval), Karin Judén (nyval) och  Arne Rutgersson (nyval). Därutöver hölls en styrelseplats öppen för att senare tillsättas med i första hand en boende i Norrtstacken. Angivna funktioner beslutades vid styrelsens konstituerande möte. Som suppleanter valdes Ann-Sofi Nola (nyval) samt Bengt Judén (nyval). Till revisor efter Raymond Hedman som avsagt sig omval valdes Ewa Aspman och då valberedningen hade avsagt sig omval beslutades att ny valberedning skall utses av de tre medlemsföreningarna vilka utser en representant var.
             
I samband med att dagordningen fastställdes yrkade Norrstacken på att en ytterligare fråga (avseende enighet hos medlemmarna vid beslut om eventuellet nytt hyresavtal) skulle tas upp. Yrkandet avslogs då det ej accepterades av samliga medlemmar och det beslutades att frågan skall tas upp på en extra stämma.
Den proposition som lagts av Culmen Plus styrelse avseende stadgeförändring bordlades till ovan nämnda extra stämma.
För ytterligare information hänvisas till protokollet från stämman nedan.
           
Protokoll från Culmen Plus årsstämma 2 juni 2021 Läs här
Årsredovisning för 2020 Läs här

Rapport från Culmen Plus årsstämma 15 juni 2020.
CULMEN PLUS årsstämma för 2019 hölls den 15 juni 2020 i Norrstackens pergola med deltagare från Culmen Plus styrelse samt representanter för bostadsrättsföreningarnas och supportföreningens styrelser.
Föreningens verksamhet och räkenskaper finns presenterade i årsredovisningen för 2019 vilken tidigare lagts i de boendes brevlådor. Årsredovisningen liksom stämmoprotokollet kommer också att finns tillgängliga på denna sida.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. 
 Då de styrelsemedlemmar vars mandat upphört sagt sig villiga till omval fick styrelsen samma sammansättning som tidigare med det tillägget av ytterligare en suppleant – Karin Judén. Som ersättare för Nils-Göran Karlsson som avsagt sig som revisor valdes Raymond Hedman. Tidigare valberedning omvaldes.
Styrelsens sammansättning:: Göran Söderberg ordf, Solveig Persson sekr, Ulf Kilander kassör, Bengt Judén ledamot, Lena Kilander ledamot, Ingrid Tunhammar Hallström ledamot, Hans Erkers ledamot samt Kalle Lidén och Karin Judén suppleanter. (Angivna funktioner beslutades vid styrelsens konstituerande möte)
Revisor: Raymond Hedman med Leif Riiser som suppleant.
Valberedning: Håkan Andersson, Raymond Hedman samt person som senare utses av Brf 1´s styrelse.
Medlemsavgiften beslutades att som tidigare vara 450 kr per person/månad med mandat för styrelsen att temporärt sänka avgiften om ekonomiskt utrymme finns.(Fr.o.m. 1 jul 2020 kommer enligt tidigare styrelsebeslut avgiften tills vidare att vara 300 kr per person/månad.)
Arvoden skall liksom tidigare ej utgå till styrelse, revisorer och valberedning.
Inga motioner eller andra ärenden fanns att behandla.

Årsredovisning för 2019 Klicka här
Protokoll från Culmen Plus årsstämma för 2019 Klicka här

Information om C+ avgiften fr.o.m. 1 juli 2020
Genom styrelsens gemensamma arbetsinsats har vi fått borden och stolarna i vardagsrummet lagade. Borden i vinkällaren har också fått en uppfräschning och fått nya beslag så man inte fastnar i någon vass kant. Vi har också ett nytt soffbord som skänkts av Ingrid.
Vi har i dessa Coronatider ställt in aktiviteter och avbokat de föreläsningar vi planerade. Styrelsen har därför tagit beslutet att fr.o.m. 1 juli sänka C+ avgiften till 300 kr per person. Detta gäller tills vidare.
/ Styrelsen

Information från Culmen Plus årsstämma 3 juni 2019.
 Från CULMEN PLUS årsstämma för 2018 som hölls 3 juni 2019 kan följande rapporteras:
· Verksamhet och räkenskaper finns presenterade i årsredovisningen för 2018 vilken tidigare lagts i de boendes brevlådor. Årsredovisningen finns också tillgänglig på Föreningsinfo
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. Revisionsberättelsen finns på årsredovisningens sista sida.
Håkan och Raymond hade avsagt sig omval till styrelsen och i enlighet med valberedningens förslag valdes följande ledamöter:
o   Styrelse: Göran Söderberg ordf, Solveig Persson sekr, Ulf Kilander kassör, Bengt Judén ledamot, Lena Kilander ledamot, Ingrid Tunhammar Hallström ledamot, Hans Erkers ledamot samt Kalle Lidén suppleant. (Angivna funktioner beslutades vid styrelsens konstituerande möte)
o   Revisor: Nils-Göran Karlsson med Leif Riiser som suppleant.
o   Valberedning: Håkan Andersson, Raymond Hedman samt person som senare utses av Brf 1´s styrelse.
Medlemsavgiften beslutades att som tidigare vara 450 kr per person/månad med mandat för styrelsen att temporärt sänka avgiften om ekonomiskt utrymme finns.
(För tredje kvartalet 2018 kommer enligt tidigare beslut i den avgående styrelsen avgiften att vara 350 kr per person/månad.)
Arvoden skall liksom tidigare ej utgå till styrelse, revisorer och valberedning.
Inga motioner eller andra ärenden fanns att behandla.

Protokoll från Culmen Plus årsstämma för 2018 Klicka här

Årsredovisning för 2018 Klicka här

Information från Culmen Plus Café  1 okt 2018. Klicka här

Information från CULMEN PLUS årsstämma för 2017.
Från CULMEN PLUS årsstämma som hölls 12 juni 2018 kan följande rapporteras:
Verksamhet och ekonomi finns redovisad i årsberättelsen som tidigare lagts i de boendes brevlådor. Den finns även tillgänglig på vår hemsida under ”Föreningsinfo”
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.
I enlighet med valberedningens förslag skedde följande val:
- Styrelse: Håkan Andersson ordf, Göran Söderberg vice ordf, Solveig Persson sekr, Raymond Hedman kassör, Bengt Judén ledamot, Lena Kilander ledamot, Ingrid Tunhammar Hallström ledamot samt Kalle Lidén suppleant.
- Revisor: Nils-Göran Karlsson med Leif Riiser som suppleant.
- Valberedning: Vera Söderberg och Gunilla Hedin.
Medlemsavgiften beslutades att som tidigare vara 450 kr per person/månad med mandat för styrelsen att temporärt sänka avgiften om ekonomiskt utrymme finns. För tredje kvartalet 2018 kommer, som tidigare meddelats, avgiften att vara sänkt till 350 kr per person/månad. Nytt beslut kommer att tas för 4:e kvartalet.
Arvoden skall liksom tidigare ej utgå till styrelse, revisorer och funktionärer.
Hyresavtalet för våra lokaler i Thomas Arena löper t.o.m. 31 dec 2022 och skall sägas upp före 2021 års utgång. I annat fall förlängs avtalet med 5 år.
Som en förberedelse inför detta beslutades, efter förslag från Culmen Plus styrelse, att en arbetsgrupp med deltagare från resp. medlemsförenings styrelse redan i höst bildas för att diskutera och utreda formerna för den framtida verksamheten.
·        Inga motioner fanns att behandla.
Protokoll från Culmen Plus årsstämma för 2017 - klicka här
Årsredovisning 2017 - klicka här

Information från CULMEN PLUS årsstämma för 2016.
Från CULMEN PLUS årsstämma som hölls måndag 29 maj 2017 kan följande rapporteras:
Årsredovisningen har tidigare distribuerats i de boendes brevlådor och finns även tillgänglig på hemsidan under Föreningsinfo .
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.
Till styrelse valdes: Håkan Andersson ordf, Hans Erkers vice ordf, Solveig Persson sekr, Raymond Hedman kassör, Bengt Judén ledamot, Lena Kilander ledamot, och Ingrid Tunhammar Hallström ledamot.
Som revisor valdes: Nils-Göran Karlsson med Leif Riiser som revisorsuppleant.
Till valberedning valdes: Karin Riiser och Ove Forsberg
Medlemsavgiften beslutades vara 450 kr per person/månad med mandat för styrelsen att temporärt sänka avgiften om ekonomiskt utrymme finns.
För tredje kvartalet 2017 kommer avgiften, på samma sätt som under första halvåret 2017, att vara sänkt till 300 kr per person/månad. Därefter nytt beslut för 4:e kvartalet.
Arvoden skall liksom tidigare ej utgå till styrelse och revisorer.
Inga motioner eller övriga ärenden fanns att behandla för stämman
Protokoll från Culmen Plus årsstämma 2016 - Klicka här
Årsredovisning 2016 - Klicka här

Finns du med i Anhörigregistret?
Du som inte är registrerad, och nu vill göra det, kan gå in på hemsidan och klicka på ICE Anhörigregister i vänstra kolumnen. För att fortsätta behövs en kod vilken du fått via e-post. Kontaktperson: Håkan Andersson 0705 230700
Då kommer du till anhörigregistret och en förteckning över vilka som är i registrerade. Genom att klicka på ett namn får du upp uppgifter om anhöriga.
Vill du registrera dig kan du överst på sidan ladda ned en blankett som du fyller i och sänder som e-post till hakanandersson@telia.com (eller överlämnar på annat sätt).
Förutom via hemsidan hittar du anhörigregistret i en pärm i bokhyllan i Loungen.

CULMEN PLUS CAFÉ - Information från styrelsen november 2016
Vid Culmen Plus Café som besöktes av 36 boende lämnades bl.a. följande information om föreningens verksamhet:
-        Utöver hyresbonusen från Hemfosa, som vi tidigare redovisat, har vi även träffat en överenskommelse med Culmen AB vilken innebär att de efterskänker de 77500 kr som utgör 2016 års avbetalning på möblerna.
-        Då föreningens ekonomi är god, bl.a. beroende på ovanstående, har styrelsen beslutat att behålla den reducerade avgiften 300 kr/pers/mån för första kvartalet 2017. Därefter tas ett nytt beslut.
Utöver våra gemenskapsaktiviteter vill styrelsen under 2017 vidare utveckla verksamheten kring ledorden service och trygghet. Vi kommer den 18 jan att ordna en träff med vårdcentralen Avonova i Vardagsrummet för att få information om deras verksamhet och se om vi kan få någon extra nytta av att de finns så nära oss. En ny kurs i hjärt-lungräddning kommer också att arrangeras i början av året. I övrigt hoppas vi på några fler aktiviteter med hälsoanknytning under våren.

Beträffande ansvar för de boendes lösöre som förvaras i förrådet hos Culmen Plus.
 Culmen Plus försäkring gäller endast skador på lösöre som ägs av Culmen Plus och inte skador på boendes lösöre som förvaras i Culmen Plus – förrådet.
Culmen Plus ansvarar alltså inte för sådana skador.
Däremot kan den boendes hemförsäkring gälla för lösöre som förvaras på annan plats än i bostaden. Dock ofta till ett reducerat högsta belopp. Här skiljer sig kanske reglerna mellan de olika försäkringsbolagen varför man bör kolla med sitt eget försäkringsbolag .
Som exempel kan nämnas försäkringsbolaget IF som vid samtal sagt att deras hemförsäkring gäller för den som har deras hemförsäkring men med vissa begränsningar. Så här står det i deras försäkringsvillkor.
”Egendom i annan lokal
Saker du förvarar på annat ställe än i bostaden, till exempel i fritidshuset, har samma skydd som i bostaden, men högsta ersättningsbelopp är 30 000 kr, 50 000 kr om du har Hemförsäkring Extra och 80 000 kr om du har Stor Hemförsäkring.”
 För stöldbegärligt gods kan andra begränsningar finnas.
2017-01-01 
Styrelsen

Information från styrelsen vid Culmen Plus Café 29 aug 2016.
52 st Culmenbor lät sig väl smaka av smörgårdstårtor vid det första caféet.
Under kvällen informerades om det aktuella läget för Culmen Plus, ekonomin, som är under kontroll, samt höstens planerade aktiviteter - se aktivitetskalender på hemsidan.
Den sänkta avgiften på 300 kr per mån/person kommer att tillämpas även sista kvartalet i år. Ett nytt Culmen Plus café med aktuell information planeras till senare under hösten.

När vi samåker i bil vid utflykter.
Vid samresor i bil vid utflykter rekommenderar styrelsen att den som tillhandahåller bil och kör ersätts enligt den statliga normen f.n. 18:50 kr/mil. Beloppet delas mellan samtliga åkande i bilen inkl. föraren. Naturligtvis kan de åkande bli överens om annat i varje enskilt fall..

Information från styrelsen -Juni 2016 
Läs här

Ordföranden har ordet - April 2016  Läs här

Information från möten med CULMEN AB. (Dec 2015)
Som de flesta vet så har Culmen AB sålt tredje etappen (längs Regementsgatan) och avser därmed att avsluta sitt engagemang i Strängnäs. Bakom köpet står Bygg-Fast och Riksbyggen där Bygg-Fast kommer att driva projektet vidare. Avsikten är att bygga hyresrätter och köparna är inte intresserade av att överta Brf Villa Culmen Strängnäs 2.
http://byggfast.se/bygg-fast-och-riksbyggen-bygger-nya-hyresratter-i-strangnas/ 
Försäljningen påverkar såväl våra 2 kvarvarande bostadsrättsföreningar samt formerna för Culmen Plus. Huvudinriktningen är att finna säkra lösningar för vårt bostadsbestånd t.ex. garantifrågor och lösa kvarhängande problem med formerna och ekonomin för Culmen Plus. Representanter från alla tre styrelserna för därför gemensamma förhandlingar med Culmen AB för att få bästa möjliga lösningar. I nuläget är det för många "lösa trådar" för att kunna ge konkret information men vi upplever god vilja från Culmens sida till samförståndslösningar. Så snart vi kan lägga fram konkreta lösningar på dessa komplexa problem och även möjligheter, kommer vi att kalla till ett informationsmöte.
Informationsmötet kommer preliminärt att hållas 9 mars kl. 19:00.     

Ordföranden har ordet Feb 2016  Läs här

Ordföranden har ordet  Nov 2015   Läs här 

Ordföranden har ordet  Sept 2015  Läs här

Styrelsens besök på Brf Beckasinen Enköping 
Delar av CulmenPlus styrelse har gjort ett studiebesök på Brf Beckasinen. Anledningen var att Beckasinen har i princip samma koncept som oss med den skillnaden att dom bildades 1993. Deras erfarenheter i det långa perspektivet tycker vi var intressanta för våra Brf-ar och Culmen Plus. En stor skillnad var att deras verksamhet var mer uppbyggt kring en anställd värdinna medan fastighetsskötseln sköttes av medlemmarna själva genom arbetsgrupper.
Läs styrelsens rapport från besöket

GEMENSKAPSAKTIVITETER - POLICY (nov 2014)
Att det ofta är roligare att göra saker tillsammans är en av grundidéerna med CULMEN PLUS. Göra en utflykt, gå på teater, shower eller utstställningar. Styrelsen har utarbetat en policy för planering av  CULMEN PLUS aktiviteter enligt följande:  
1. En "IDÉVÄCKARE" gör ett skriftligt förslag till någon i styrelsen helst med kostnadsförslag.
2. Styrelseledamoten stämmer av med en firmatecknare, som lämnar ett snabbt svar.
3. Styrelsen kan lämna synpunkter på aktiviteter.
4. En avgift, om än symbolisk, skall som regel tas ut för aktiviteter som innebär kostnader, men föreningen kan lämna bidrag för att täcka del av kostnaderna..
5. IDÈVÄCKAREN utformar själv intresseanmälan, annonserar sin idé i Loungen och/eller via e-mail till medlemmarna. Om så önskas kan styrelsen vara behjälplig.
6. IDÈVÄCKAREN kan få hjälp med att sprida sin aktivitetsidé via föreningens Hemsida genom info@culmenplus.se 

INFORMATIONSPOLICY för CULMEN PLUS (aug 2014)

Tydlighet - Culmen Plus' information ska vara tydlig, saklig och snabb.
Öppenhet - Culmen Plus’ information ska präglas av öppenhet. Det måste finnas särskilda skäl till att avstå från att ge information. Det kan gälla t.ex. känslig ekonomisk information, säkerhetsfrågor, avtalsförhållanden och dylika frågor som kan skada föreningen. Stor hänsyn skall tas till människors integritet.
Förutseende - Informationsaspekter ska vägas in i alla beslut som fattas.
Etik - Culmen Plus’ information ska präglas av hög etik och ska med god marginal uppfylla de krav som ställs av medlemmar och övriga berörda, myndigheter, lagar och praxis.