Liten logga Plus

Supportföreningen är den tredje medlem som behövs för att vi skall kunna driva Culmen Plus

Du blir medlem i Culmen Plus Support ideell förening genom att sätta in

20 kr i anmälningsavgift  och 20 kr i årsavgift  på bankgiro nr. 5238-6315.

                     Årets föreningsstämma

P.g.a Corponaviruset är det ännu oklart om i vilken form vi kan genomföra stämman. Förra året genomfördes stämman som en "per capsulam-stämma" d.v.s. utan några medlemmars medverkan vilket kan vara ett alternativ även i år. Styrelsen avvaktar utvecklingen och återkommer med vidare information. 

Styrelse, kontakter:
Håkan Andersson ordf:  hakanandersson@telia.com 
Karin Riiser sekr: karin@riiserfam.com
Raymond Hedman kassör: raymondh@telia.com
Ewa Aspman: ewa@aspman.biz
  E-post: hakanandersson@telia.com

STADGAR Klicka här för föreningens stadgar
Årsredovisning för 2020 Klicka här
Stämmoprotokoll 2020 Klicka här
Årsredoivisning för 2019 Klicka här
Konstituerande möte 2019 Klicka här
Stämmoprotokoll 2019 Klicka här
Årsredovisning för 2017-2018 Klicka här
Stämmoprotokoll  2018 Klicka här
Konstituerande möte 2018 Klicka här

Från Culmen Plus Supports årsstämma 2020

Efter att medlemmarna via e-post tillfrågats och inga invändningar inkommit genomfördes stämman p.g.a. Coronasituationen som en per capsulam-stämma. Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet och till  styrelse valdes Karin Riiser, Ewa Aspman, Raymond Hedman och Håkan Andersson vilka samtliga var omval. Medlemsantalet är 49 personer. Stämmoprotokoll och årsredovisning redovisas ovan.

Från Culmen Plus Supports årsstämma 2019

Från årsstämman den 29 april kan rapporteras att supportklubben nu har 46 medlemmar varav hälften deltog i stämman. Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet och till ny styrelse valdes Karin Riiser och Ewa Aspman (båda nyval) samt Raymond Hedman och Håkan Andersson vilka omvaldes. Styrelsen har konstituerat sig med Håkan som ordf, Karin sekr, Raymond kassör och Ewa ledamot. 


OM FÖRENINGEN OCH DESS BAKGRUND

Bakgrund

 • Culmen Plus ekonomisk förening måste ha minst 3 medlemmar
 • Den tredje medlemmen, Brf Villa Culmen Strängnäs 2, likviderades och avvecklades under 2017 eftersom den tilltänkta tomten med byggrätt sålts och det är oklart om, när och på vilket sätt den kommer att bebyggas.
 • Därför initierade och startade Culmen Plus styrelse en ideell förening ”Culmen Plus Support ideell förening” för att få en tredje medlem i Culmen Plus.
 • Culmen Plus Support invaldes som medlem i Culmen Plus 22 nov 2017

Föreningens ändamål

 • Föreningen skall i första hand genom att vara tredje (och ”vilande”) förening säkra att Culmen Plus ekonomiska förening kan fortsätta sin verksamhet.
 • Föreningen kan därutöver engagera sig i gemenskapsaktiviteter för boende i Culmenfastigheterna främst genom att tillhandahålla ideella insatser.

Medlemskap

 • Inträde i föreningen kan beviljas fysisk eller juridisk person som vill göra en insats för Culmen Plus.
 • Inträdesavgift 20 kr
 • Symbolisk medlemsavgift, 20 kr/år

Administration

 • Föreningen är registrerad som juridisk person
 • Culmen Plus supports stadgar registrerade hos Bolagsverket 2 oktober 2017 med   org. nr. 802511-5653
 • Enkel administration, typ kassabok
 • Skall inneha bankkonto och bankgiro
 • Omsättning 2 – 3000 kr/år

Varför bli medlem i C+ support?

 • Jag vill att Culmen Plus ska finnas kvar
 • Jag vill aktivt stödja Culmen Plus
 • Jag vill göra en insats för Culmen Plus

Du blir medlem i Culmen Plus Support ideell förening genom att sätta in

20 kr i anmälningsavgift  och 20 kr i årsavgift  på bankgiro nr. 5238-6315.