Liten logga Plus

Supportföreningen är den tredje medlem som behövs för att vi skall kunna driva Culmen Plus

Styrelse, kontakter:
Håkan Andersson ordf:  hakanandersson@telia.com 
Karin Riiser sekr: karin@riiserfam.com
Raymond Hedman kassör: raymondh@telia.com
Ewa Aspman: ewa@aspman.biz
  E-post: hakanandersson@telia.com

STADGAR Klicka här för föreningens stadgar
Konstituerande möte 2019 Klicka här
Stämmoprotokoll 2019 Klicka här
Årsredovisning för 2017-2018 Klicka här
Stämmoprotokoll  2018 Klicka här
Konstituerande möte 2018 Klicka här

Culmen Plus Supports årsstämma för 2019 senareläggs
Supportklubbens årsstämma, vilken vi tidigare aviserat till den 21 april 2020, kommer att senareläggas.
Vi återkommer med vidare besked.
Årsredovisning för 2019

Om årsavgift och årsstämma 2020
Nu är det nytt år och för dig, som medlem i Culmen Plus Support, är det dags att betala årsavgiften för år 2020 = 20 kr per medlem till bankgiro nr. 5238-6315. För den som blivit medlem efter Culmen Plus Café i oktober gäller den redan inbetalda avgiften även för år 2020.

Supportföreningens årsstämma kommer att hållas i Vardagsrummet tisdagen 21 april kl.18:00. Kallelse med dagordning och årsredovisning kommer att sändas ut senare och i enlighet med föreningens stadgar. Om du har någon fråga/motion du önskar få behandlad på stämman vill styrelsen få den skriftligt senast 21 mars. Du sänder den till hakanandersson@telia.com

Från Culmen Plus Supports årsstämma 2019

Från årsstämman den 29 april kan rapporteras att supportklubben nu har 46 medlemmar varav hälften deltog i stämman. Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet och till ny styrelse valdes Karin Riiser och Ewa Aspman (båda nyval) samt Raymond Hedman och Håkan Andersson vilka omvaldes. Styrelsen har konstituerat sig med Håkan som ordf, Karin sekr, Raymond kassör och Ewa ledamot. 


OM FÖRENINGEN OCH DESS BAKGRUND

Bakgrund

 • Culmen Plus ekonomisk förening måste ha minst 3 medlemmar
 • Den tredje medlemmen, Brf Villa Culmen Strängnäs 2, likviderades och avvecklades under 2017 eftersom den tilltänkta tomten med byggrätt sålts och det är oklart om när och på vilket sätt den kommer att bebyggas.
 • Därför initierade och startade Culmen Plus styrelse en ideell förening ”Culmen Plus Support ideell förening” för att få en tredje medlem i Culmen Plus.
 • Culmen Plus Support invaldes som medlem i Culmen Plus 22 nov 2017

Föreningens ändamål

 • Föreningen skall i första hand genom att vara tredje (och ”vilande”) förening säkra att Culmen Plus ekonomiska förening kan fortsätta sin verksamhet.
 • Föreningen kan därutöver engagera sig i gemenskapsaktiviteter för boende i Culmenfastigheterna främst genom att tillhandahålla ideella insatser.

Medlemskap

 • Inträde i föreningen kan beviljas fysisk eller juridisk person som vill göra en insats för Culmen Plus.
 • Inträdesavgift 20 kr
 • Symbolisk medlemsavgift, 20 kr/år

Administration

 • Föreningen är registrerad som juridisk person
 • Culmen Plus supports stadgar registrerade hos skatteverket 2 oktober 2017 med   org. nr. 802511-5653
 • Enkel administration, typ kassabok
 • Skall inneha bankkonto och bankgiro
 • Omsättning 2 – 3000 kr/år

Varför bli medlem i C+ support?

 • Jag vill att Culmen Plus ska finnas kvar
 • Jag vill aktivt stödja Culmen Plus
 • Jag vill göra en insats för Culmen Plus
 • Jag vill öka mitt inflytande över Culmen Plus

Du blir medlem i Culmen Plus Support ideell förening genom att sätta in

20 kr i anmälningsavgift  och 20 kr i årsavgift  på bankgiro nr. 5238-6315.